Regulamin

bezpłatnej i płatnej poczty elektronicznej serwisu poczta.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usługi poczty elektronicznej świadczonej drogą elektroniczną przez spółkę Praca.pl Sp. z o.o., NIP: 7010095135, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa;

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi poczty elektronicznej w domenie poczta.pl”;
 2. Usługa – usługa poczty elektronicznej, o której mowa w § 1. Regulaminu, wraz z dodatkowymi funkcjami, o których mowa w dalszej części Regulaminu;
 3. Usługodawca – Praca.pl Sp. z o.o., NIP: 7010095135, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa;
 4. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie poczta.pl;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
 6. Konto Pocztowe – indywidualne konto poczty elektronicznej udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi;
 7. Serwer – serwer poczty elektronicznej, zarządzany przez Usługodawcę, na którym uruchomione jest oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Usługi;
 8. Login – identyfikator Użytkownika, stanowiący jednocześnie początkową część adresu poczty elektronicznej udostępnianego w ramach Usługi;
 9. Hasło – ciąg znaków, pozwalający na autoryzację Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi.

§ 3.

 1. Usługa polega na udostępnieniu Konta Pocztowego, zapewnieniu możliwości odbierania poczty elektronicznej kierowanej na Konto Pocztowe, zapewnieniu możliwości wysyłania poczty elektronicznej z Konta Pocztowego, zapewnieniu możliwości przechowywania poczty elektronicznej na Koncie Pocztowym. Usługa zawiera także funkcje dodatkowe, na które składają się udostępniane za pośrednictwem Serwisu:
  1. interfejs webmail, zapewniający dostęp do Konta Pocztowego przy użyciu przeglądarki internetowej;
  2. terminarz z listą zadań;
  3. wyszukiwarka wiadomości e-mail przechowywanych na Koncie Pocztowym;
  4. autoresponder.
 2. Konto Pocztowe udostępniane jest w domenie „@poczta.pl”.
 3. Parametry techniczne Konta Pocztowego określone są w Serwisie, w części dostępnej bez logowania.

§ 4.

 1. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z notą prawną dostępną w Serwisie.

Rozdział II. Rejestracja Użytkownika

§ 5.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi wymagana jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.
 3. Rejestracja wymaga wybrania Loginu oraz Hasła.
 4. Wybrany Login nie może być wykorzystany wcześniej przez innego Użytkownika oraz musi być dłuższy niż 3 znaki i krótszy niż 64 znaki. Login może składać się wyłącznie z małych liter, cyfr, kropki, myślnika („-”) oraz znaku podkreślenia („_”), z tym zastrzeżeniem, że pierwszym i ostatnim znakiem musi być litera lub cyfra.
 5. Hasło powinno być nie krótsze niż 5 znaków.
 6. Z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji Użytkownika, między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

Rozdział III. Dostęp do Usług

§ 6.

Warunkiem każdorazowego uzyskania dostępu do Usługi jest zalogowanie się Użytkownika, poprzez podanie Loginu i Hasła.

§ 7.

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługę oraz umożliwia korzystanie z funkcji dodatkowych, o których mowa w § 3. ust. 1.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu i przeglądarką stron internetowych, obsługującą następujące standardy: HTML, CSS, JavaScript oraz akceptującą pliki cookies.

§ 8.

Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Pocztowego za pomocą dowolnego programu pocztowego, obsługującego protokoły SMTP i POP3 oraz umożliwiającego łączenie się z Serwerem za pomocą połączenia szyfrowanego (SSL).

§ 9.

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom usługę odzyskania Hasła SMSem.
 2. Z odzyskania Hasła SMSem może skorzystać Użytkownik, który przy rejestracji lub później, w ramach konfiguracji Konta Pocztowego, podał swój numer telefonu komórkowego, o ile jest to numer obsługiwany przez polskiego operatora telefonii komórkowej.
 3. Odzyskanie Hasła SMSem jest usługą płatną.
 4. W celu zlecenia odzyskania Hasła SMSem Użytkownik przesyła, z numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2., wiadomość SMS pod numer 73550 według schematu treści: „Poczta”. Koszt wysłania wiadomości SMS to 3,69 brutto.
 5. Użytkownikowi, który przesłał wiadomość SMS zgodnie z ustępem powyższym, Usługodawca przesyła za pośrednictwem wiadomości SMS kod, który należy wpisać w odpowiednim miejscu w Serwisie. Po wpisaniu kodu Użytkownik ma możliwość jednorazowego ustalenia nowego Hasła.
 6. Wiadomość z kodem przesyłana jest Użytkownikowi w ciągu godziny od zlecenia przypomnienia.

Rozdział IV. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 10.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy na Konto Pocztowe informacji handlowych dotyczącej Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przesłanie określonej grupie Użytkowników informacji handlowej.

§ 11.

Użytkownik zgadza się na dołączanie do wiadomości e-mail wysyłanych przez niego z Konta Pocztowego stopek reklamowych, umieszczanych pod tekstem wiadomości.

Rozdział V. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 12.

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w celu rozpowszechniania treści bezprawnych jest niedozwolone.

§ 13.

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w celu rozsyłania do wielu odbiorców niezamówionych wiadomości, których treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy (spam), jest zabronione.

§ 14.

Użytkownik zobowiązuje się zachować Hasło w tajemnicy, a w przypadku zapisania Hasła – przechowywać je w bezpieczny sposób.

§ 15.

Niedozwolone jest korzystanie z Usługi w sposób, który może spowodować poważne zakłócenie pracy Serwera.

Rozdział VI. Przetwarzanie danych osobowych

§ 16.

 1. Rejestrując się w celu korzystania z Usługi, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. płeć;
  3. datę urodzenia;
  4. miejsce zamieszkania (kraj, województwo, nazwę miejscowości wraz z kodem pocztowym);
  5. ogólne dane dotyczące sytuacji zawodowej;
  6. ogólne dane dotyczące zainteresowań.
 2. Oprócz danych osobowych, o których mowa w ustępie powyższym, Usługodawca zbiera również następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. adres poczty elektronicznej, z której Użytkownik korzysta w ramach Usługi;
  2. adresy IP urządzeń, z których Użytkownik korzystał z Usługi.
 3. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych wymienionych w ustępach powyższych w celu:
  1. świadczenia Usługi oraz
  2. przesyłania Użytkownikowi reklam i informacji handlowych na warunkach określonych w Regulaminie oraz
  3. badania rynku i preferencji Użytkownika – z przeznaczeniem tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi.
 4. Niepodanie przez Użytkownika imienia i nazwiska nie wiąże się z odmową świadczenia Usługi.
 5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem żądania zaprzestania przetwarzania imienia i nazwiska Użytkownika, wiąże się z brakiem dalszej możliwości świadczenia Usługi i dlatego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi.

§ 17.

 1. Użytkownik, który chce mieć możliwość skorzystania z usługi odzyskania Hasła SMSem, podaje także swój numer telefonu komórkowego.
 2. Numer telefonu Użytkownika będzie przetwarzany wyłącznie w celu realizacji usługi odzyskania Hasła.

Rozdział VII. Reklamacje

§ 18.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usługi w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: reklamacja@poczta.pl.

§ 19.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.

Rozdział VIII. Zablokowanie Konta Pocztowego, rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

§ 20.

 1. Usługodawca może zablokować Konto Pocztowe Użytkownika, jeżeli Użytkownik:
  1. nie korzystał z Konta Pocztowego w ciągu ostatnich 180 dni, co uzasadnia wniosek, że Użytkownik zrezygnował z korzystania z Usługi;
  2. wykorzystuje Usługę w celu rozsyłania do wielu odbiorców niezamówionych wiadomości, których treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy (spam);
  3. wykorzystuje Usługę do rozpowszechniania treści, których rozpowszechniania zabrania powszechnie obowiązujące prawo;
  4. korzystając z Usługi narusza dobra osobiste innych osób;
  5. przechowuje na Koncie Pocztowym materiały, których posiadanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące prawo;
  6. rażąco narusza Regulamin.
 2. Usługodawca może zablokować Konto Pocztowe Użytkownika także w przypadku, kiedy za pośrednictwem tego Konta rozsyłane są wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie.
 3. O zablokowaniu Konta Pocztowego Usługodawca informuje Użytkownika poprzez odpowiedni komunikat wyświetlany przy próbie zalogowania się przez Użytkownika do Konta Pocztowego. Komunikat zawiera przyczynę zablokowania Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zablokowania Konta Pocztowego, na warunkach określonych Regulaminem.

§ 21.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika polega na rezygnacji z Usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę polega na zaprzestaniu świadczenia Usługi dla danego Użytkownika, po uprzednim złożeniu Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu, zgodnie z Regulaminem.

§ 22.

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w dowolnym momencie.
 2. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Wypowiedzenie dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rezygnacji z Usługi dostępnego w Serwisie po zalogowaniu. Rezygnacja wymaga zatwierdzenia poprzez podanie Hasła.

§ 23.

W celu zwolnienia Loginu, Usługodawca może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi, którego Konto Pocztowe zostało zablokowane, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie komunikatu wyświetlanego przy próbie zalogowania się przez Użytkownika do Konta Pocztowego.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§ 24.

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, informując o tym niezwłocznie wszystkich Użytkowników za pośrednictwem komunikatu w Serwisie oraz wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin obowiązuje wyłącznie Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego brzmienie. Użytkownik wyraża zgodę na brzmienie nowego Regulaminu poprzez dalsze korzystanie z Usługi po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Usługi bądź wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi poprzez wypełnienie formularza rezygnacji z Usługi.

§ 25.

Wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą, korzystającego z Usługi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.

§ 26.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.